Drobečková navigace

Úvod > Naše školka > Třída

Třída

Myšky - myškaNejmladší 2 - 4leté děti. Děti se adaptují na prostředí mateřské školy. Získávají první sociální kontakty.

Co má umět 3-4 leté dítě

Sebeobsluha

Hygiena

 • Aktivně hlásí potřebu, po použití WC si umyje ruce
 • Opláchne si ruce a utře se
 • při spaní je suché (vydrží nebo se probudí v případě potřeby)

Oblékání

 • Rozepne si zip
 • Stáhne a natáhne si kalhoty
 • Stáhne a natáhne si tričko, svetr
 • Rukama si zuje boty
 • Zapne si boty na suchý zip

Stolování

 • Správně drží lžičku
 • Jí samo z vlastního talíře
 • Pije z hrníčku, skleničky
 • Chystá si předměty ke stolování

Motorika - hrubá

 • Chůze po schodech - střídá nohy
 • Překročí nízkou překážku

Motorika - jemná

 • Manipulace s drobnými předměty (navlékání korálků, zasouvání kolíčků do otvorů)

Motorika - kresba

 • Pojmenování čáranice
 • Hlavonožec
 • Svislá čára, vodorovná čára, kruh

Zrakové vnímání

 • Přiřadit základní barvy
 • Vyhledat známý předmět na obrázku
 • Poskládat obrázek ze dvou částí
 • Určit nahoře, dole
 • Používat předložkové vazby na, do, v ...

Řeč

 • Pojmenuje běžné věci na obrázku
 • Ukáže obrázek věci podle použití
 • Ukáže na obrázku činnost
 • Chápe pojmy ,,já" ,,moje"
 • Správně používá slova ano, ne
 • Odpovídá na otázky Co děláš? Kde?
 • Má zájem o obrázkové knížky, příběhy
 • Mluví ve větách
 • Rozlišuje mezi jednoduchým a množným číslem, skloňuje
 • Řekne své jméno, jména sourozenců
 • Pokouší se o krátkou konverzaci
 • Zopakuje větu ze 3 slov

Sociální dovednosti

 • Dokáže se odloučit od matky (otce)
 • Projevuje zájem o ostatní děti
 • Zvyká si říkat děkuji, prosím, dobrý den
 • Postupně se učí chápat a dodržovat pravidla chování a jednání

Hra

 • Staví z kostek
 • Navléká větší dřevěné korálky
 • Napodobuje někoho nebo něco
 • Hraje si s pískem , hlínou, vodou

Matematické představy

 • Rozliší malý x velký
 • Rozliší hodně x málo
 • Množství do dvou
 • Pozná kruh
 • Třídí podle druhu, barev, velikosti

 

Ježečci - ježečekDěti ve věku 4 - 5ti let. Většina již školku navštěvovala.

Co má umět 4-5 leté dítě

Sebeobsluha

Hygiena

 • Správně používá toaletní papír
 • Na upozornění se vysmrká a samostatně používá kapesník

Oblékání

 • Rozepne si knoflíky
 • Samostatně se obléká a svléká
 • Samostatně se obuje a vyzuje
 • Snaží se ukládat věci na správné místo

Stolování

 • Jí samostatně a čistě lžičkou i vidličkou
 • Nalévá si pití ze zásobníku
 • Během celého jídla sedí u stolu
 • S dopomocí dokáže prostřít

Motorika - hrubá

 • Přejde po čáře
 • Stojí na špičkách s otevřenýma očima
 • Poskoky na jedné noze
 • Chůze po mírně zvýšené ploše

Motorika - jemná

 • Stříhá
 • Otevírá dlaně postupně po jednom prstu
 • Pozná hmatem zvířata

Kresba

 • Postava - má hlavu, trup, končetiny
 • Spirála, vlnovka, šikmá čára

Zrakové vnímání, paměť

 • Pojmenuje základní barvy
 • Odliší dva překrývající se obrázky
 • Odliší jiný obrázek v řadě
 • Poskládá obrázek z několika částí
 • Pamatuje si 3 předměty, pozná, který chybí
 • Určí vpředu, vzadu
 • Používá předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi
 • Rozeznává daleko x blízko, první x poslední,...

Vnímání času

 • Přiřadí činnosti obvyklé pro dopoledne (ráno...)

Řeč

 • Ukáže obrázek podle aktuální situace
 • Poslouchá pohádky, chápe děj
 • Vypráví podle obrázků
 • Užívá čas minulý, přítomný, budoucí
 • užívá všechny druhy slov
 • Mluví gramaticky správně
 • Informuje o zážitcích, pocitech, přáních
 • Předá krátký vzkaz
 • Pozná písně podle melodie
 • Zopakuje větu ze 4 slov

Matematické představy

 • Rozliší nízký x vysoký, úzký x široký, prázdný x plný, méně x více
 • Seřadí tři prvky podle velikosti
 • Pojmenuje nejmenší - největší
 • Množství do čtyř
 • Tvary - kruh, čtverec

Sociální dovednosti

 • Projevuje soucit, poskytuje útěchu
 • poprosí o pomoc, když má problém
 • Rádo se kamarádí
 • Vůči mladším dětem se chová ochranitelsky
 • Dodržuje pravidla slušného chování a zdvořilostní pravidla
 • Spolupracuje, zapojuje se do činností
 • Umí počkat, až na něho přijde řada
 • Správně reaguje na pokyny
 • Na veřejnosti se chová přiměřeně
 • Požádá o dovolení, aby si mohlo hrát s hračkou

Hry

 • Zvládá hry pohybové, konstruktivní, námětové, společenské, rukodělné
 • Vyhledává hraní s dětmi

Veverky - veverka.jpgDěti ve věku 5 - 6(7) let. Předškolní děti.

Co má umět 5-6 leté dítě

Sebeobsluha

Hygiena

 • Hygienu udržuje samostatně
 • Pozná, kdy je třeba si umýt špinavé ruce, pusu

Oblékání

 • Samostatně se obleče
 • Zapíná a rozepíná knoflíky
 • Zapíná zip
 • Obrací oděv, když je naruby
 • Pojmenuje jednotlivé druhy oblečení a zvolí si vhodné oblečení a oděv

Stolování

 • Samostatně prostře a sklidí ze stolu
 • Používá příbor
 • Nalije si nápoj ze džbánu
 • Samostatně si nalije polévku

Motorika - hrubá

 • Přejde přes kladinu
 • Přeskočí snožmo nízkou překážku

Motorika - jemná

 • Rozliší různé materiály, povrchy
 • Pozná hmatem geometrické tvary

Motorika - kresba

 • Postava má všechny detaily
 • Kreslí na různé náměty
 • Kreslí horní dolní smyčky, zuby, horní dolní oblouk s vratným tahem
 • Překreslí obrázek podle předlohy
 • Správný tlak tužky na podložku
 • Plynulost tahů

Zrakové vnímání, paměť

 • Pojmenuje odstíny barev
 • Vyhledá tvar a pozná ho
 • Vyhledá dva shodné obrázky v řadě
 • Odliší shodné a neshodné dvojice
 • Složí tvar z několika částí podle předlohy
 • Doplní chybějící části na obrázku
 • Ze šesti obrázků si tři zapamatuje
 • Pozná viděné obrázky
 • Jmenuje objekty zleva doprava
 • Rozezná vpravo, vlevo - umístění předmětů
 • Vpravo, vlevo - na druhé osobě

Vnímání času

 • Rozlišuje pojmy nejdříve, před tím, nyní, potom
 • Orientuje se ve dnech týdnu
 • Přiřadí roční období
 • Zná pojmy včera, dnes, zítra

Řeč

 • Umí zpaměti kratší texty
 • Tvoří protiklady (antonyma)
 • Tvoří slova podobného významu (synonyma)
 • Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku
 • Interpretuje pohádky, příběhy bez obrázkového doprovodu
 • Pozná nesprávně utvořenou větu
 • Dokáže zformulovat otázku, odpovědět na otázku
 • Řekne svoje jméno, příjmení, adresu, jména rodičů a sourozenců
 • Vyslovuje správně všechny hlásky
 • Navazuje oční kontakt
 • Zopakuje větu z více slov
 • Zopakuje 5 nesouvisejících slov
 • Určí počet slabik
 • Určí počáteční a koncovou hlásku slov

Matematické představy

 • Určí o jeden více, méně
 • Třídí podle dvou kritérií
 • Pojmenuje: malý - střední - velký, vysoký - vyšší - nejvyšší
 • Pozná a určí obdélník, kruh, čtverec, trojúhelník

Sociální dovednosti

 • Vědomě projevuje zdvořilostní chování
 • Rozpozná vhodné a nevhodné chování
 • Odmítá lež, ubližování , nespravedlnost
 • Zná pravidla chování na ulici
 • Plní úkoly a zhodnotí výsledky
 • Rozlišuje mezi hrou a úkolem
 • Udržuje pořádek ve vlastních věcech
 • Zapojuje se mezi ostatní děti do hry

Hry

 • Zvládá hry námětové, pohybové, společenské, konstruktivní, rukodělné
 • Akceptuje pravidla hry
 • Uplatňuje iniciativu při hře