Drobečková navigace

Úvod > Naše školka > Cíle vzdělávání

Cíle vzdělávání

 Filozofie školy

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po všech stránkách a vést ho k tomu, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou a způsobilou zvládat, pokud možno, aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny zejména v prostředí rodiny a školy a také i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Posláním naší mateřské školy je zejména podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváření optimálních podmínek pro jeho individuální osobnostní rozvoj v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou. Naší snahou je vytvořit takové výchovně-vzdělávací prostředí a podmínky, které jsou optimální pro učení dětí v předškolním věku prostřednictvím vlastního prožitku, vnitřní motivace a situačního učení prostřednictvím hry, které uplatňujeme ve všech činnostech. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání dětí podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Chceme, aby děti chodily do mateřské školy s úsměvem, radostí a nedočkavostí co nového se dozví, naučí a prožijí. Naší snahou je také, aby rodiče vodili do mateřské školy své děti s důvěrou a přesvědčením, že jejich děti jsou v těch nejlepších rukou. Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, na kterou budou po letech všichni vzpomínali v dobrém a s láskou.

Snažíme se:

 • Vychovávat děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v přátelském prostředí
 • Napomáhat dětem k bezproblémovému zařazení do života
 • Působit na oblast citovou a estetickou
 • Poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit k dobrému tělesnému rozvoji
 • Učit děti vstřícnosti k okolní přírodě a lidem
 • Aktivně navazovat a udržovat kontakty s rodiči a organizacemi za účelem vhodné spolupráce, která je důležitá pro rozvoj dětí

 Cíle výchovně vzdělávacího programu

Našim hlavním záměrem je pracovat s dětmi v souladu s cíli předškolního vzdělávání. Rozvíjet aktivní tvořivost dítěte, důvěru ve vlastní schopnosti, pěstovat v nich kamarádství     a mezilidské vztahy, respektovat jeden druhého. Dále chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí, fantazii, tvořivost a pohybové aktivity. Chceme děti učit a vytvářet kladný vztah k přírodě, k vlasti, k vesnici, k lidem a tradicím.

Rámcové cíle předškolního vzdělávání:

Rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
 • systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení
 • podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění
 • motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání
 • přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi
 • v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání
 • rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
 • vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 • rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb
 • vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry
 • vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé)
 • vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne, odpovídá

Každodenní dílčí cíle

 • Dodržování pravidel chování a bezpečnosti
 • Hodnocení vlastního chování
 • Kulturní stolování
 • Samostatné provádění osobní hygieny
 • Dodržování základních norem komunikace a chování

Tyto rámcové a každodenní cíle předškolního vzdělávání směřují k utváření základů klíčových kompetencí, které chápeme jako soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, ke kterým v rámci výchovně-vzdělávacího procesu učitel směřuje a které dítě naplňuje dle svých možností, schopností a potřeb.

Klíčové kompetence předškolního vzdělávání:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence činnostní a občanské

Rámcových cílů, směřujících k získávání klíčových kompetencí podporujeme v jednotlivých oblastech vzdělávání.

Oblasti vzdělávání:

 • Biologická (dítě a jeho tělo)
 • Psychologická (dítě a jeho psychika)
 • Interpersonální (dítě a ten druhý)
 • Sociálně-kulturní (dítě a společnost)
 • Environmentální (dítě a svět)

Předškolní vzdělávání umožňuje vzdělávání dětí rozdílného věku společně v jedné třídě bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady. Přesto jsme si vědomi, že věkově rozdílné skupiny dětí vyžadují specifický přístup a vzdělávací nabídku odpovídající jejich věku. Proto jsou děti v naší mateřské škole symbolicky rozděleny do tří skupin podle věku na:

Myšky

Nejmladší 3 – 4leté děti. Děti se adaptují na prostředí mateřské školy.

Získávají první sociální kontakty.

Ježečci

Děti ve věku 4 – 5ti let. Většina již školku navštěvovala.

Veverky

Děti ve věku 5 – 6ti let. Předškolní děti

Toto symbolické rozdělení dětí do věkových skupin, napomáhá pedagogickým pracovníkům při plánování každodenní vzdělávací nabídky (zaujmout dítě tříleté a šestileté vyžaduje promyšlenou přípravu), ale především dětem samotným, které se na začátku a konci školního roku velmi těší na pasování do věkově odpovídající skupiny, kdy si reálně uvědomují, že jsou o rok starší. Rozdělení dětí do věkově homogenních skupin také pomáhá jejich svolávání k plnění odpovídajících grafomotorických listů, pohybovým a intelektovým aktivitám odpovídajícím jednotlivým věkovým skupinám a také k lepší diagnostice věkově stejných dětí. Toto rozdělení v neposlední řadě slouží také k utváření jakéhosi společenství, vzájemné sounáležitosti a kamarádství dětí, které společně nastoupí k základnímu vzdělávání a budou si tak moci být navzájem oporou.

Prvořadým úkolem každé učitelky je respektování potřeb dětí, vytvoření přátelského, tolerantního, klidného a laskavého prostředí, aby se děti v mateřské škole cítily v pohodě a bezpečně. Naší snahou je, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, podporující, aktivující a kladně motivující. Ve vzájemných vztazích podporujeme důvěru, toleranci, zdvořilost a vzájemnou pomoc. Děti nezatěžujeme nadměrným spěchem. Učitelé respektují individualitu dětí, rozvíjejí v nich empatii, spolupráci, kamarádství, ale také smysl pro spravedlnost, zodpovědnost a samostatnost. Pomáháme dětem začlenit se mezi ostatní, umět se prosadit, ale také podřídit a naslouchat potřebám druhých. Snažíme se přistupovat k dětem objektivně, dle jejich potřeb a vlastností. Naší snahou je všímat si všech a každého zvlášť. Omezujeme přehnanou soutěživost, odmítáme agresivní a bojové hry.

Volnost a osobní svobodu vhodně vyvažujeme nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád. Zajišťujeme pravidelný denní režim, který umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. V zásadě je vždy možná individuální úprava programu podle potřeb dítěte či rodičů. V denním režimu respektujeme potřebu aktivity, ale i spánku a odpočinku dětí. Společně s dětmi tvoříme na začátku školního roku pravidla společného soužití, která se snažíme všichni společně respektovat.