Drobečková navigace

Úvod > Naše školka > Platby v MŠ

Platby v MŠ

Platba školného

Podle zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je stanoveno:

 Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

 • vzdělávání v mateřské škole se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až po vstup do základní školy (bez úplatnost tedy platí i pro děti s odkladem školní docházky)
 • úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vždy pro následující školní rok oznámením ředitelky školy do 30.6. končícího školního roku
 • jednotná úplata za vzdělávání - je stanovena vždy k 1.9. daného roku do 31.8. následujícího roku (školní rok)
 • v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte
 • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy – písemná žádost a potvrzení od oddělení dávek sociálního odboru
 • školné je hrazeno na aktuální měsíc vždy do 10. dne daného kalendářního měsíce

 

Podrobnosti o úplatě za vzdělávání v MŠ jsou stanoveny ve Směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí v MŠ Březová, okres Zlín, příspěvková organizace, která je k nahlédnutí na šatně MŠ.

 

Výše školného je v Mateřské škole Březová  stanovena pro školní rok 2023/2024 na 500,- Kč za měsíc na dítě.

Platba stravného

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Organizace a rozsah školního stravování a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem – vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

Podrobné podmínky stravování dětí jsou stanoveny ve Vnitřním řádu školní výdejny, který je zveřejněn na šatně mateřské školy.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. 

 • strava je do mateřské školy denně dovážena z MŠ Sluníčko, Slušovice
 • přihlášení a odhlášení obědů provádí zákonný zástupce dítěte den předem nebo nejpozději do 7.30 hod. ráno v den nepřítomnosti osobně nebo telefonicky na telefon: 577 982 137
 • neodhlášené obědy propadají a není možné je odnášet
 • stravné je hrazeno vždy do 10. dne v měsíci zpětně za uplynulý měsíc

Stravné činí: celodenní – 48,- Kč, polodenní – 38,- Kč.

Děti s odkladem školní docházky: celodenní – 51,- Kč, polodenní – 41,- Kč.

Způsob úhrady školného a stravného

Úhrada školného a stravného probíhá v MŠ Březová bezhotovostní formou – měsíčním převodem na účet školy:

Číslo účtu: 27-9030180277/0100 (KB)

Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte (KÓD), který obdrží zákonný zástupce při přijetí dítěte do MŠ.

Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

 • platba školného a stravného je splatná vždy nejpozději do 10. dne v měsíci
 • prosíme, mějte na paměti, že platby se v našem systému objeví za 1 – 3 dny, po dni platby dle banky, ze které byla platba provedena
 • aktuální částku (školné + stravné) se rodič dozví vždy 2. den v měsíci, kdy bude zveřejněn seznam na nástěnce v šatně MŠ a na Facebooku školy pod evidenčním číslem svého dítěte

Nezaplacení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování je považováno za hrubé porušení školního řádu a dítěti může být ukončena docházka do mateřské školy.