Drobečková navigace

Úvod > Naše školka > Současnost

Současnost

Naše motto je: ,,Neotvíráme dětem dveře, ale pomáháme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy."

Mateřská škola Březová, okres Zlín, příspěvková organizace provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy. Základním dokumentem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – RVP PV, který je výchozím dokumentem pro tvorbu Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání – ŠVP PV.

třída

Naše mateřská škola je rodinného typu. Je umístěna ve středu malé obce Březová u Zlína a je její nedílnou součástí. Od 1. ledna 2003 se stala samostatným právním subjektem. Nachází se v jednopodlažní, podsklepené budově, která byla postavena v roce 1890. Do roku 2003 zde byla i základní škola. V roce 2008 prošla rozsáhlou rekonstrukcí, díky které došlo k výraznému rozšíření prostor mateřské školy a mohla tak být navýšena kapacita školy na 26 dětí.

Naše škola je jednotřídní, heterogenní s celodenním provozem. Navštěvují ji děti od 2 do zpravidla 6(7) let. Veškeré činnosti v mateřské škole jsou organizovány pro všechny děti společně s ohledem na jejich individuální potřeby a věková specifika. Věkové rozdílnosti dětí využíváme především při výchově k vzájemnému respektu, spolupráci, empatii, sounáležitosti a kamarádství. Pro individuální práci ve věkově stejných skupinkách jsou děti symbolicky rozděleny na Myšky (2-4 roky), Ježky (4-5 let) a Veverky (5-7 let).

Součástí školy je rozlehlá školní zahrada, která se nachází v bezprostřední blízkosti budovy MŠ na oploceném, zatravněném pozemku mimo hlavní komunikaci. Díky dotacím, získaným z EU prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Nevyhovující herní prvky byly nahrazeny novými, které splňují veškeré bezpečnostní předpisy. Dominantou zahrady je mnohostranně využitelný prvek ,,PIRÁTSKÁ LOĎ“, jehož součástí je skluzavka, horská stěna, houpačka, šplhadla a lodní kormidlo s dalekohledem. Na zahradě si mohou dále děti užít zastíněné pískoviště, houpadla, totem-šplhadlo, ohniště (využívané při zahradních slavnostech) a domeček na hračky se zastřešenou pergolou. Zahrada je prostorná s dostatečnou travnatou hrací plochou a mírným svahem, který v zimě využíváme k sáňkování a v létě k jízdě na odrážedlech. Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby měly děti možnost dostatečně rozvíjet své pohybové dovednosti, fantazii a radost z přirozeného pohybu.

Kromě školní zahrady využíváme, především při deštivém počasí, zastřešený venkovní prostor ,,Luža“. Navštěvujeme také místní fotbalové hřiště, jehož součástí je nově vybudované hřiště pro děti s celou řadou herních prvků. V zimním obdob

í mohou děti pobývat na oploceném, uzavřeném prostoru obecního, multifunkčního hřiště.

šatny

V dolní části obce se nachází stáje pro koně, kam s dětmi chodíme na časté vycházky. Pravidelně v průběhu roku navštěvujeme místní Biofarmu paní Bičové a u Dvořáků. Na obou místech mají děti možnost pozorovat domácí zvířata a seznámit se s jejich chovem.

Několikrát ročně pořádáme vycházky do Slušovic a výlety do Zlína kde děti seznamujeme s životem ve městě.

Nejvýznamnější jsou naše procházky po okolí obce, kde mají děti možnost pozorovat krásy a změny měnící se přírody v průběhu ročních období, a návštěvy přilehlých lesů, které jsou nenahraditelným vzdělávacím prostředím, které nabízí rozvíjení dětí ve všech oblastech.  

V budově mateřské školy se nachází šatna pro děti, vybavená novými, prostornými skříňkami s dostatečným úložným prostorem pro děti a nástěnkami sloužícími k prezentaci výtvarných prací dětí a zveřejňování aktuálních informací pro rodiče. Dále se zde nachází jídelna pro děti, kuchyň pro přípravu a výdej dovážených jídel z MŠ Sluníčko Slušovice a zázemím pro paní kuchařku (šatna, WC). Paní školnice využívá prádelnu, sklad a uklízecí místnost s výlevkou. Ve středu budovy mateřské školy se nachází prostorná herna, ve které probíhají spontánní a řízené činnosti dětí. Herna byla během prázdnin 2008 zrekonstruována – byla vyměněna okna, parapety a dveře. V sociálních prostorách školy se zvýšily počty umyvadel i záchodových mís. Zvětšily se prostory třídy zrušením chodby, která dříve vedla do základní školy a díky tomu byla navýšila kapacita školy na počet 26 dětí. Ve třídě bylo provedeno obložení stěn a umístění nových krytů na radiátory. Byly zrekonstruovány podhledy stropů a nainstalováno nové osvětlení.

Zrušením základní školy nám přibyly prostory a z bývalé třídy byla vybudována lehárna, která slouží pouze k tomuto účelu a zároveň činnostem dětí, které nemají potřebu spánku v době odpoledního odpočinku.

Místnost, která dříve sloužila jako archiv byla po zrušení díky zřizovateli přebudována na multifunkční třídu, která slouží především pohybovým aktivitám dětí, hře na zobcovou flétnu, nácviku tanečků a kulturních vystoupení dětí a také procvičování individuální logopedie. V prostoru školy se dále nachází šatna a sociální zařízení pro pedagogické pracovníky, ředitelna a prostory chodby, ve kterých je umístěna sprcha pro potřeby dětí.

V roce 2020 byla vyměněna nevyhovující podlahová krytina v jídelně, šatně dětí a také šatně pedagogických pracovnic za novou. Byly také vyměněny vstupní (boční) vchodové dveře do mateřské školy za nové se zabudovaným kamerovým bezpečnostním systémem, který zamezuje vstupu nežádoucích osob do MŠ.

třída

V témže roce došlo k zásadní změně před mateřskou školou, kdy byly vybudovány nové opěrné zídky, zrekonstruována socha T. G. Masaryka, vybudováno nové schodiště a prostor před školou byl zatravněn.

Interiér mateřské školy je vzdušný, prostorný a přiměřený počtu docházejících dětí. Neustále se modernizuje a zpříjemňuje. Nábytek je přizpůsoben dětem předškolního věku. Židle a stoly jsou ve velikostech, které odpovídají věkovému složení dětí.

Dostatečně velký prostor třídy umožnil vytvořit různé hrací kouty – kuchyňský, kutilský, předčtenářský, předmatematický, relaxační a stůl s PC.

Vybavení třídy hračkami, pomůckami a didaktickými materiály odpovídá počtu dětí i jejich věku. Je průběžně podle možností doplňováno a obnovováno. Snažíme se, aby vybavení třídy odpovídalo potřebám naplňování třídního vzdělávacího programu. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát i zpět ukládat. Ve třídě si tvoříme na začátku a podle potřeby i během školního roku vnitřní pravidla vzájemného soužití.

Veškeré vnitřní a venkovní prostory, stejně jako jejich vybavení splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Kvalitní a upřímná spolupráce s rodiči je prioritou naší práce a je zahájena již při zápisu dětí do MŠ, kdy se mohou rodiče spolu s dětmi seznámit s prostory školy a také si v nich společně pohrát. Dále navazuje úvodní rodičovská schůzka, kdy jsou rodiče seznámeni se školním řádem, pravidly bezpečnosti a celkovým chodem školy. Učitelky jsou denně v kontaktu s rodič, kdy si mohou vzájemně poskytovat informace o dítěti. Otevřené dveře pro rodiče jsou v naší škole samozřejmostí. Rodiče mají možnost být s dětmi i s učitelkami v co nejužším kontaktu dle potřeby. Při plánování integrovaných vzdělávacích bloků je dán prostor pro aktivní zapojení rodičů do daného probíraného tématu. Pokud je třeba řešit vážnější problémy, domlouváme s rodiči schůzku tak, aby učitelka i rodič měli prostor a dostatek času pro řešení daného problému. Rodičům předškoláků i ostatních dětí jsou pravidelně nabízeny konzultace o diagnostice jejich dítěte.

Snažíme se dostatečně informovat rodiče o probíhajícím předškolním vzdělávání v různých formách (nástěnky, webové stránka, Facebook MŠ atd.).

Každoročně organizujeme pro rodiče a děti společná tvoření, soutěže, besídku ke Dni matek a Zahradní slavnost, při které se loučíme s předškoláky.

Rodiče dětí nás sami navštěvují v naší mateřské škole s různými přednáškami, ukázkami zajímavostí, představují svá povolání nebo nás zvou přímo na svá pracoviště.

Zaměstnanci školy jednají s rodiči ohleduplně, taktně, chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost.

Velmi dobrou spolupráci udržujeme také s místními občany, kteří nás zvou k sobě domů, kde dětem ukazují chovaná domácí zvířátka, zemědělskou techniku nebo ovocnou úrodu.

Mateřská škola také aktivně spolupracuje se zřizovatelem (Obec Březová) stejně jako s některými spolky v obci (SDH, Sdružení rodičů Březová, z. s) na pořádání kulturních akcí v obci. Tato spolupráce je oboustranně přínosná a děti se na vystoupení při těchto akcích vždy velmi těší.

Několikrát do roka přispíváme článkem do místního tisku, kterým informuje občany o aktivitách mateřské školy.piáno

Pravidelně předkládáme zřizovateli a prezentujeme na Veřejných shromážděních obce Březová zprávy a fotodokumentaci o průběhu vzdělávání v naší mateřské škole.

Využíváme pomoc odborníků zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (SPC, PPP).

Dále spolupracujeme se ZŠ Slušovice, kterou pravidelně, několikrát do roka navštěvujeme s našimi předškoláky.

S MŠ Hrobice pravidelně organizujeme společné výlety a divadelní představení a s MŠ Sluníčko Slušovice organizujeme pro děti plavecký výcvik ve Zlíně.

 jídelna koberec ve třídě vybavení - křesílka vybavení

   

umývárna toalety postýlky stůl