Naše mateřská škola se nachází ve středu malé obce Březová a je její nedílnou součástí.
Od 1. 1. 2003 je samostatným právním subjektem. Nachází se v budově bývalé základní
školy, která byla postavena v roce 1890. Jsme školka jednotřídní s kapacitou 26 dětí
ve věku od 3 do 6-ti let. Proto je velmi obtížné nastavit vzdělávací program tak, aby
bylo možné věnovat se všem dětem současně. Naše školka se jako všechny ostatní řídí
Školním vzdělávacím programem, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu.
Tyto dokumenty jasně stanovují cíle ve výchově dětí. Jednotlivé školky se od sebe liší
pouze způsobem, jakým se snaží těchto cílů dosáhnout.


Jsme mateřská škola vesnického typu plně respektující přirozený způsob života na vesnici
a jeho tradice. Náš ŠVP umožňuje pedagogům uskutečňovat své vlastní nápady a čerpat
i ze zkušeností dětí, které na vsi vyrůstají a mají blízko k přírodě, zvířatům, lidovým
tradicím a zvyklostem. Je pro nás velmi důležité prožitkové učení a proto plně využíváme
veškerých přírodních i kulturních možností, které lokalita naší obce skýtá. Snažíme se
dětem přiblížit běžný život kolem nás v jeho nejrůznějších podobách a chceme, aby se samy
snažily aktivně se do něj zapojit. Zaměřujeme se především na životní prostředí a svět dětí.
Tento svět se bezprostředně odráží ve hrách a řízených činnostech. Orientace je volena
tak, aby děti měly dostatek volného pohybu, duševní a sociální pohodu. Základním
pedagogickým prostředkem je tedy hra, neboť její význam pro rozvoj osobnosti dítěte je nenahraditelný.

Ve třídě klademe zvýšený důraz na výtvarnou výchovu. Spontánní a řízený výtvarný projev
dětí má diagnostický význam i význam preventivně léčebný. Umožňuje poznání významných
duševních obsahů i základních postojů dítěte. Podporujeme tělesný rozvoj a zdraví
dítěte, dbáme na získání samostatnosti a rozvíjení dovednosti dětí.

Snažíme se dát dětem co nejvíce. Věnujeme se prevenci vadné výslovnosti zařazováním
jazykových chvilek, ale také 1x týdně odpolední pravidelnou logopedickou prevencí.

Snažíme se co nejvíce spolupracovat s rodiči v oblasti výchovy, ale i zábavy dětí,
neboť jsme si vědomi, že mateřská škola je institucí, která má velmi blízko k rodině.

Navštěvujeme nejrůznější divadelní představení a kulturní akce ve Zlíně a okolí.
S rodiči konzultujeme veškeré nadstandardní aktivity, které organizujeme v průběhu celého
školního roku (společné tvořivé akce dětí a rodičů, výlety, plavecký výcvik atd.).
Podporujeme lidové tradice, přednášíme, tancujeme a zpíváme při nejrůznějších
svátcích a oslavách. Účastníme se akcí pořádaných obcí a aktivně přispíváme ke zkvalitnění
kulturního života v obci. Při všech těchto příležitostech spolupracujeme s Unií rodičů,
Sborem dobrovolných hasičů, dětským divadelním kroužkem Lentilka a v neposlední řadě
také se zřizovatelem naší MŠ obecním úřadem Březová.

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické
i sociální a vést ho tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně
samostatnou osobností schopnou a způsobilou zvládat pokud možno aktivně a s osobním
uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny zejména v prostředí
rodiny a školy a také ty, se kterými se v budoucnu nevyhnutelně setkají.

Naše motto je:
"Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát."
Rosegger

____________________________________________________________________

Témata ročního programu

Ročním programem provází děti lesní zvířátka, která s nimi prožívají všechna
dobrodružství a také dětem vyprávějí různé příběhy a tím je vtahují do děje.
Program je založen na lásce k přírodě, ekologii, na hrách a pohybu.

Děti ve třídě jsou rozděleny do tří skupin podle věku na:

Myšky


Nejmladší 3 - 4leté děti. Děti se adaptují na prostředí mateřské školy.
Získávají první sociální kontakty.

JežečciDěti ve věku 5ti let. Většina již školku navštěvovala.

VeverkyDěti ve věku 6 - 7mi let. Předškolní děti.
____________________________________________________________________